Provozní řád

Provozní řád

Lesní klub Na Paloučku 

 1. Úvod

Provozní řád Lesního klubu Na Paloučku (dále jen LK Na Paloučku) podává rámcový přehled a informace o fungování klubu a upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků). Provozní řád je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem – Lesní klub Na Paloučku, z.s., IČO: 05142946, Ovesná 74, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín (dále jen „zřizovatel“).

Provozní řád je platný od 1.9.2023 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální provozní řád je umístěn v zázemí LK Na Paloučku a na webu LK Na Paloučku (www.klubnapaloucku.cz). Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se seznámit s obsahem provozního řádu nejpozději při podpisu smlouvy o docházce dítěte do LK Na Paloučku.

 1. Kontaktní informace

Lesní klub Na Paloučku, z.s.

Ing. Kateřina Kolská, předseda spolku

IČO: 05142946, Ovesná 74, Děčín XVII-Jalůvčí

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Č.ú. 2102077155/2010 

www.klubnapaloucku.cz, Facebook: Lesní klub Na Paloučku

Adresa provozu LK Na Paloučku:

Parcela č. 1226/2 v katastrálním území Březiny u Děčína. 

 1. Provozní informace

3.1. Provozní podmínky

Začátek a konec provozního roku je shodný s běžným školním rokem.. Docházka dítěte do LK Na Paloučku začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).

Provoz LK Na Paloučku neprobíhá během státních svátků a školních prázdnin: podzimní, vánoční, jarní, velikonoční. Za tyto volné dny nevzniká nárok na vrácení poplatku za péči. Provoz o letních prázdninách závisí na zájmu rodičů a je řešen zvláštní smlouvou. 

Přibližně jedenkrát za měsíc mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě. 

V době prázdnin mohou být organizovány příměstské tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád vztahuje  v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů budou zveřejněny v dostatečném předstihu před jeho zahájením. 

Provoz LK Na Paloučku je od 8 do 16:00 pondělí – čtvrtek, po dohodě od 7:30.

Kapacita skupiny na den je 15 dětí. Se skupinou dětí pracují dva průvodci. V případě, že je dětí méně než 8, může být přítomen pouze jeden průvodce. 

 3.2. Zázemí

Zázemím LK Na Paloučku je zateplená mongolská jurta, která je vybavena dřevěnou podlahou, kamny, stolečky a židličkami, matracemi pro hraní a  pro odpočinek dětí. Na pozemku se dále nachází přístřešek před jurtou, pilinová kompostovací toaleta, ohniště s posezením a kryté posezení, vrbový tunel, záhony a další. 

Vybavení jurty umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Probíhá zde odpolední odpočinek dětí.

K zázemí náleží kompostovací pilinová toaleta. Dohled nad správným užíváním toalety a vynášením toalety zajišťuje průvodce. 

Voda je zajištěna každodenně přivezenými nádobami s čerstvou vodou plněnými z veřejného vodovodu v domácnosti. Průvodce připraví teplou vodu ohřevem na kamnech nebo plynovém vařiči. 

Úklid zázemí zajišťují každodenně průvodci LK Na Paloučku. Úklidy většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na rodičovských víkendových brigádách.

 3.3.  Zápis dítěte k docházce

Zápis dětí do LK Na Paloučku probíhá průběžně zejména podle zájmu rodičů o docházku a případně volných kapacit LK Na Paloučku, a to u koordinátorky Kateřiny Kolské na  e-mailu katerina.kolska@gmail.cz nebo přes messenger LK Na Paloučku či telefonicky na 724830559.

Před nástupem do LK Na Paloučku doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, koncepcí a poplatky za docházku dítěte do LK Na Paloučku podle jednotlivých modelů docházky a se Základním doporučením pro vybavení dítěte. Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem LK Na Paloučku osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a průvodci. 

3.4.  Přijetí dítěte do LK Na Paloučku

Na přijetí dítěte do LK Na Paloučku není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

 •  Zralost dítěte pro předškolní docházku
 •  Sourozenci mají přednost
 •  Věková různorodost skupiny
 •  Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
 •  Volba modelu docházky a kapacita LK Na Paloučku
 •  Možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK Na Paloučku ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče vytisknou, vyplní a podepíšou zřizovatelem jim zaslanou Smlouvu o poskytnutí péče o dítě, včetně jejích příloh ve 2 originálech a předají je kontaktní osobě zřizovatele. Rodič uhradí poplatek dle ceníku LK Na Paloučku v dohodnutý termín na účet zřizovatele.

3.5.  Návštěvní den a doba adaptace

Pokud si nejste jisti, jak vaše dítě zvládne pobyt v LK Na Paloučku, nabízíme návštěvní den, kdy může přijít rodič do LK Na Paloučku s dítětem a účastnit se programu s průvodci. Je to možnost pro rodiče, kteří teprve zvažují docházku dítěte do LK Na Paloučku. Využití této možnosti je třeba nejprve předem nahlásit a domluvit, kdy a jak návštěvní den proběhne. Lze se domluvit i na více návštěvních dnech. Průvodce v tomto případě za dítě nenese odpovědnost. Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu LK Na Paloučku.

Doba adaptace

Rodiče, kteří se rozhodnou pro docházku do klubu, podepisují Smlouvu o poskytnutí péče o dítě a domluví se s koordinátorkou individuálně na adaptaci dítěte v klubu. 

3.6.  Modely docházky

a) Čtyřdenní docházka. Dítě se účastní programu LK Na Paloučku samostatně čtyři dny v týdnu. 

b)  Dvoudenní docházka. Dítě navštěvuje LK Na Paloučku dva dny v týdnu v době  provozu LK Na Paloučku.

c) Třídenní docházka. Dítě navštěvuje LK Na Paloučku tři dny v týdnu podle aktuálních provozních možností klubu – tato varianta je na individuální domluvě a je možná pouze při volné kapacitě a pokud nenarušuje chod klubu (rovnoměrné rozmístění dětí v jednotlivých dnech). 

3.7. Ukončení a změna docházky 

V případě, že se rodiče rozhodnou pro změnu docházky dítěte, je nutné písemně oznámit změnu koordinátorce a to nejméně jeden kalendářní měsíc před změnou docházky. Po souhlasu koordinátorky rodiče znovu vyplní model docházky v příloze smlouvy a původní příloha bude nahrazena novou. 

Ukončení docházky oznamují rodiče koordinátorce minimálně 2 kalendářní měsíce předem (dvouměsíční výpovědní lhůta). Pokud je ukončení docházky oznámeno například v říjnu, hradí rodiče poplatek za docházku i za listopad a prosinec. Výpovědní lhůta neplatí v prvních 14 dnech od podpisu smlouvy.

 1. Finanční podmínky

Rodiče, kteří mají zájem o docházku svých dětí do LK Na Paloučku hradí náklady za péči o dítě v následující výši podle modelu docházky 

Poplatky za  docházku

 Cena za 1 měsíc
2 dny v týdnu3 100,- Kč
3 dny v týdnu4 000,- Kč
4 dny v týdnu4 900,- Kč

Sourozenecká sleva je 10% – jedno dítě platí plnou cenu, sourozenec platí cenu o 10% nižší.

Ceny nezahrnují stravné.

Strava 45,- Kč na den za polévku s chlebem a jednu svačinu v podobě ovoce a zeleniny. Stravování se platí společně s poplatkem za účast v klubu vždy podle počtu dní, ve kterých dítě v daném měsíci klub navštíví. Při absenci se částka za stravování vrací pouze tehdy, jeli dítě omluveno do pátku předchozího týdne. V případě náhlé absence je možné si polévku a svačinu po domluvě vyzvednout. 

Poplatky za  stravu

 Cena za 1 měsíc
2 dny v týdnu405,- Kč
3 dny v týdnu585,- Kč
4 dny v týdnu765,- Kč

Rodič zaplatí zřizovateli za docházku i stravné dítěte do LK Na Paloučku podle vybraného modelu vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem. Platbu za docházku dítěte je nutno uhradit zřizovateli na jeho účet 2102077155/2010 , a to nejpozději do 25. dne měsíce, který předchází začátku docházky do LK Na Paloučku, nedohodnou-li se rodiče se zřizovatelem LK Na Paloučku jinak (příklad termínu platby: za docházku v měsíci listopadu  je nutno platbu uhradit do 20. října daného roku). Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + MĚSÍCE, za které je příspěvek hrazen. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte.

Poplatek za stravu se hradí zvlášť se stejným variabilním symbolem. 

Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Kolik akce stojí, sdělí průvodce nebo koordinátorka rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte.

Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši poplatků za docházku dítěte do LK Na Paloučku a modely docházky. Změny je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu dětského klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy absence minimálně do 19:00 hod. předchozího dne je možné sjednat náhradu docházky v jiné dny, než je řádná docházka dítěte, v případě, že to umožňuje kapacita LK Na Paloučku. Náhradní docházku je třeba domluvit s koordinátorkou LK Na Paloučku. Náhradní docházku může rodič volit pouze v období 30-ti dnů po zameškaných dnech. V dalším období už náhrada není možná.

Pouze při omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, tj. 4 týdny a déle, je možné požádat o částečné vrácení nákladů na péči či přerušení docházky bez zohlednění výpovědní lhůty. 

 1. Dary pro LK Na Paloučku

Zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro financování činnosti LK Na Paloučku.

Možnosti darování:

1. Vkladem na účet číslo: 2102077155/2010.

2. Předáním peněz v hotovosti do rukou zřizovatele.

3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla rodiči darována.

Potvrzení o daru:

Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašleme či předáme dárci:

A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)

B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

5.    Předávání dětí do LK Na Paloučku, vyzvedávání a omlouvání dětí

5.1. Předávání dítěte

 Provozní doba LK Na Paloučku je od 8:00 do 16:00 hodin (po domluvě od 7:30).

Rodiče nebo jimi zvolení zástupce předávají dítě od 8:00 do 9:00 v zázemí LK Na Paloučku či na smluveném místě pod pozemkem klubu. 

V případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí LK Na Paloučku, může být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem. Tento způsob je oznámen rodičům vždy předem v uzavřené skupině na Facebooku, skupině v Messengeru či v soukromé zprávě.

Průvodce přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte, tj. rodič slovně oznámí, že předává dítě a průvodce slovní reakcí předání potvrdí. Rodič při předávání dítěte průvodce informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Na Paloučku. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LK Na Paloučku. 

5.2.        Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami na individuální domluvě  je od 12:30 do 16:00 hod v zázemí LK Na Paloučku. 

V zázemí rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu a případně doplňuje náhradní oblečení, které je uloženo v zázemí LK Na Paloučku. Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, odstranění klíštěte apod.) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo v jiných závažných situacích bez možnosti situaci řešit vlastními silami průvodců LK Na Paloučku, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve rodičem nebo jimi zvoleným dospělým. Jméno vyzvedávající osoby, pokud to není rodič, potřeba dopředu osobně či telefonicky komunikovat průvodci.

 5.3. Omlouvání dítěte

V případě předpokládané i nečekané (např. onemocnění) absence dítěte je třeba dítě omluvit prostřednictvím zprávy na messengerové skupině určené pro rodiče. 

Při absenci dítěte je možné si stravu po domluvě vyzvednout, stravné se z kapacitních důvodů nevrací. Pouze pokud je absence hlášená nejpozději do pátku předchozího týdne, vzniká nárok na odhlášené stravného. 

6. CHOD LK Na Paloučku

6.1. Pravidla pobytu v zázemí LK Na Paloučku

Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. Pravidla pobytu v zázemí klubu, budou k dispozici v zázemí klubu. Jelikož zázemí klubu je otevřené rodičům, jejichž dítě klub navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla.

 • Věci mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
 • Dáváme pozor na horká kamna.
 • Do jurty se přezouváme a uvnitř neběháme. 
 • Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.)
 • Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti průvodce  jsou vítány v době, kdy se průvodce nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách.
 • Obaly od svačiny a další odpadky si každý odnáší v batohu z klubu. V prostorách klubu nejsou odpadkové koše. 

6.2. Pravidla lesa

Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny.

 • Šermování s klacíky je možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost.
 • Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
 • Při cestě lesem čekáme na domluvených místech.
 • Bez dovolení průvodce nejíme nic nalezeného v lese.
 • Vždy po sobě sebereme v lese odpadky a odnášíme je. 
 • Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou zpočátku vymezuje průvodce  “vzájemně se vidíme”.
 • V lese se chováme s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a rostlin.

6.3. Rytmus dne  LK Na Paloučku

Kromě příchodu, který je pro nás i děti velmi důležité dodržovat, jsou časy orientační. 

8 – 9 příchod do klubu, aktivity u jurty

9 – 9:30 ranní kruh, příprava  a odchod na výlet

9:30 – 12:00 výlet s volnou i řízenou hrou, společná svačina

12:00 – 12:30 mytí rukou, odpočinek, příprava oběda

12:30 – 14:00 společný oběd, odpočinek

14:00 – 16:00 úklid a mytí nádobí, čtení a prohlížení knih, tvoření a hry v jurtě a okolí, společná svačina

 6.4. Průvodci

Se skupinou max. 15 dětí pracují dva průvodci. Průvodci mají nadšení pro práci s dětmi a dlouhodobě pracují na vlastním rozvoji a vzdělávání. Volí respektující přístup k dětem. Nemusí mít pedagogické vzdělání. 

Bližší informace naleznete na internetových stránkách LK Na Paloučku.

Při práci s dětmi se průvodci inspirují koncepcí „Respektovat a být respektován“, environmentální výchovou, zážitkovou pedagogikou a lesní pedagogikou.

6.5. Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod LK Na Paloučku by se neobešel bez spolupráce  a dobrých vztahů s rodiči, které vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.

Rodiče se s průvodci i spolu navzájem potkávají na rodičovských schůzkách, klubových slavnostech, narozeninových oslavách či brigádách. Mohou se podílet na organizaci a přípravě těchto aktivit. 

Rodiče se tedy mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.). Nabídka možné výpomoci je rodičům průběžně sdělována. 

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodcem. 

Rodiče jsou informováni o dění v uzavřené facebookové skupině, přes Messenger nebo formou rodičovské schůzky. Primárním kanálem pro komunikaci s rodiči je uzavřená facebooková skupina. 

Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Na Paloučku, obrací se rodič na koordinátorku klubu.

Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi LK Na Paloučku řeší rodiče s koordinátorkou klubu.

Rodičovská schůzka: Odehrává se podle potřeby, iniciovat ji může koordinátorka klubu i rodiče. 

6.6. Stravování

Stravování v LK Na Paloučku se skládá z polévky s chlebem k obědu, odpolední svačiny a pitného režimu.

Rodiče doplňují svačinu podle individuální potřeby dítěte. Sladkosti nejsou vhodnou školkovou svačinou. Do batůžku je třeba sbalit i neskleněnou láhev s pitím, v zimě termosku. Vše je třeba připravit tak, aby dítě bylo schopno obsloužit se samo. Obaly od potravin si děti odnášejí v batohu zpět.  

Pokud dítě dopije své pití, průvodce ji doplňuje lahev pitnou vodou. 

Odhlašování:

Stravu je možné odhlásit nejpozději v pátek předcházející týden. 

Neodhlášený oběd je možné si při nepřítomnosti dítěte po domluvě vyzvednout v zázemí LK Na Paloučku. Nárok na vrácení peněz za stravné nevzniká.  

6.7. Doba odpočinku

Odpočinkový čas je po obědě, kdy si děti poslouchají čtení průvodce, prohlížejí knížky, hrají v jurtě či v jejím okolí, malují apod.. V letních měsících mohou děti trávit tento čas venku. V zimě se děti na odpočinek uchylují do vnitřních prostor zázemí. 

6.8. Informace o zdravotním stavu dítěte

Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota,
 • kašel a rýma,
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů),
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů),
 • bolest v uchu,
 • bolest v oblasti břicha,
 • bolest při močení,
 • vši,
 • v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (covid 19, salmonelosa, žloutenka atd.).

Průvodce může odmítnout dítě do LK Na Paloučku přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé.

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Na Paloučku (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci. Průvodci nález oznamují při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinni informovat LK Na Paloučku o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

Průvodci mají k dispozici v LK Na Paloučku plně vybavenou lékárničku. Do lesa je průvodce vybaven lékárničkou první pomoci.

6.9. Vybavení  a oblečení dítěte pro pobyt v LK Na Paloučku

6.9.1.  Vybavení

Na začátku docházky do LK Na Paloučku si děti do zázemí klubu přinesou:

Krabici (případně tašku) s náhradním oblečením včetně obuvi

Obsah rodič přizpůsobuje aktuálnímu počasí a roční době. Náhradní oblečení musí být kompletní náhrada oblečení, které má dítě v danou chvíli na sobě. To zůstává v zázemí LK Na Paloučku. Při vyzvedávání dítěte je dobré zkontrolovat, co z vybavení bylo přes den použito a co je nutné doplnit.

Každý den si děti přinesou:

 Batůžek s nastavitelnými popruhy a prsním pásem a v něm:

–                 svačinu podle individuálních potřeb

–                  pití v neskleněné lahvi nebo termosce (případně v termoobalu)

–                  pláštěnku

–                  náhradní „spodní“ oblečení (mladší děti ve věku 3-4 let)

–                  kapesník/y

Náhradní oblečení z krabice/skřínky, které rodiče předchozí den odnesli.

 6.9.2. Oblečení

Prosím počítejte s tím, že děti si budou chtít pobyt v lese užít a my jim v tom nebudeme bránit. Vybavte je tedy takovým oblečením, u kterého nevadí ušpinění či případné poškození. Oblečení je dobré mít podepsané pro lepší orientaci průvodců.

Pravidla oblékání při pobytu v LK Na Paloučku:

Základem oblékání je cibulovité vrstvení (lépe více vrstev než jedna tlustá).

Podzimní a jarní varianta

V tomto přechodném období se počasí a teplota během dne může velmi lišit. Základem jsou dobré nepromokavé boty vhodné do terénu. Při hodně deštivém počasí se děti přezouvají do holínek. V teplejších dnech obvykle stačí tričko (thermo nebo bavlněné), pohodlné kalhoty (tepláky, legíny) a mikina. V chladnějších a deštivých dnech je vhodné přes tepláky obléct nepromokavé pogumované kalhoty (lacláče typu Lidl, Tchibo apod.) a nepromokavou bundu. 

Zimní varianta

V zimním období je důležitá teplá pevná a hlavně voděodolná obuv, nepromokavá bunda popřípadě pláštěnka, nepromokavé kalhoty, čepice a rukavice (v batůžku náhradní rukavice a ponožky). Osvědčily se nám gumové holiny s teplou vložkou. Nahoře i dole by měly děti mít systém nejméně tří vrstev – tzv. cibulové vrstvení. První vrstva funkční prádlo (např.merino), druhá vrstva fleece nebo vlna nebo oboje (ve vlně se děti tolik nepotí a lépe větrá), třetí vrstva nepromokavá izolující. Bavlna není pro toto počasí vhodným materiál, protože když se dítě potí, zůstane mokrá a na tělíčku studí.

Letní varianta

V teplejší počasí doporučujeme pokrývku hlavy – kšiltovka, klobouček atd. Oblečení do lesa může mít dlouhý rukáv i nohavice z důvodu ochrany před klíšťaty a případnými odřeninami. Doporučujeme lehké a vzdušné materiály. V lese je často i při vysokých teplotách chládek. Obuv by měla být pevná a uzavřená. Při chladnějším počasí je dobrá ještě fleecová mikina, šusťáková bunda a šusťáky nebo tepláky.

Pravidla pobytu v zázemí LK Na Paloučku

BRIGÁDY, WORKSHOPY, SLAVNOSTI A jiný POBYT na pozemku

Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky o seznámení se s pravidly a jejich respektování. V případě první návštěvy je potřeba s nimi obeznámit i svoje děti a doprovod.

Při pobytu na pozemku LK Na Paloučku mimo provoz klubu (před odevzdáním dítěte, po převzetí dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou za děti zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel.

Pravidla jsou určena zejména pro zachování bezpečnosti jednotlivců i skupiny:

 1. Do jurty se přezouváme a neběháme v ní.
 2. Ke stromům a rostlinám se chováme s úctou. Neničíme nic záměrně a nelámeme větve stromů.
 3. Všechny věci mají své místo, po použití je na ně uklízíme. Nenecháváme na pozemku ležet pilu, sekeru, hrábě apod.
 4. S nářadím dětí pracují vždy pod dohledem dospělého.
 5. Prostor ohniště kolem hořícího ohně slouží pro posezení nebo přípravu jídla. Není určen pro hru, běhání apod. 

Děkujeme, že při nedodržení pravidel a zvláště při nebezpečné situaci pomůžete zasáhnout a poučit neznalého.